Ava en trix

Privacy Policy

Privacy Verklaring Curious Cats

Laatst aangepast op 12/09/2019.


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens op deze site, Curious Cats, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

Curious Cats CVBA heeft zijn maatschappelijke zetel te Coupure Links 67, 9000 Gent en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder het nummer 0633 606 572. (hierna genoemd “Curious Cats”, “wij”, “ons”).

 

In deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (i) onze website curiouscats.be en ava-trix.com (hierna genoemd de “Websites”), (ii) de diensten van Curious Cats alsook (iii) op het delen/sharen van media posts van Curious Cats.  (Punten (i) en (ii) worden hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door Curious Cats, alsook het delen/sharen van media posts door Curious Cats impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor zover er wettelijk geen uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (van bepaalde persoonscategorieën).
 

Verzamelde persoonsgegevens:


1.  Website Curious Cats


o   Voornaam;
o   Achternaam;
o   E-mailadres.

 

2.  Website Ava en Trix
o   Voornaam;
o   Achternaam;
o   E-mailadres.
o   Telefoonnummer;
o   School/Organisatie;
o   Functie;
o   BTW-nummer;
o   Adres;

Bij het verstrekken van de persoonsgegevens van een -16 jarige dient de persoon belast met het ouderlijke verantwoordelijkheid diens uitdrukkelijke toestemming te geven.

Wij vragen in principe geen gevoelige informatie (zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uitdrukkelijke toestemming vragen om deze persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Wijze van verzameling persoonsgegevens:

-          Via het contactformulier op de Websites;
-          Via het bestelformulier op ava-trix.com;

Gebruik persoonsgegevens:

-          Direct marketing (o.a. verzenden nieuwsbrieven, mailings);
-          Verwerking van vragen;
-          Uitvoering van onze dienstverlening;
-          Afhandeling van de door u gevraagde informatie;
-          Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
-          Samenstellen van gebruikersstatistieken;
-          Beveiliging en verbetering van onze Diensten;
-          Beantwoording verzoeken;
-          Bezoekersadministratie;

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden:

 

Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat Curious Cats in dit kader uw persoonsgegevens bekend maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

 

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Curious Cats uw persoonsgegevens bekend maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

 

Curious Cats zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens:

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Curious Cats uw persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar of voor de duur van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Wij verbinden er ons echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

Uw privacy rechten:

 

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met jill@curiouscats.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Curious Cats te bezorgen via email of ter post:

 

-          Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Curious Cats mogelijks over u beschikt;
-          Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
-          Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
-          Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
-          Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
-          Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
-          Recht van bezwaar/verzet tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
-          Recht van bezwaar/verzet tegen direct marketingpraktijken.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door met ons contact op te nemen via dieter@curiouscats.be, het contactformulier op onze Websites of andere contactgegevens zoals verder beschreven in dit document onder de titel “Contactgegevens”.

 

Ons nieuwsbrieven mailingsysteem is gelinkt aan de diensten van MailChimp. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld. Het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link uitschrijven klikken. Indien u meer informatie wilt over de privacy instellingen van MailChimp kan u deze hier terugvinden:  https://mailchimp.com/legal/privacy/. Indien u deze door een technische fout niet kan terugvinden, kan u steeds contact nemen via jill@curiouscats.be .

Beveiliging persoonsgegevens:

 

Curious Cats verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

Curious Cats zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server in de Europese Unie.

 

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Curious Cats, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van Curious Cats.

Nieuwe regelgeving gebiedt ons ook bij dergelijke situaties, hier verder gedefinieerd als datalekken, zowel u als de Privacy Commissie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Voor meer informatie hierover kan u terecht op: https://gdpr.wolterskluwer.be/nl/nieuws/datalekken-in-de-gdpr/ .

 

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens:

 

Alle persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat.
Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

Update Privacy Verklaring:

 

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze Diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Websites. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Gebruik van cookies:

 

Onze Websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u één van onze Websites raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan één van onze Websites (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee onze Websites samenwerken. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze Websites over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Websites. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van onze Websites die u heeft aangeklikt.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze Websites gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Hieronder vindt u  de cookies terug waarvoor u hebt ingestemd door op de OK-knop van de cookie notice te klikken. Daarnaast gebruikt onze website wij ook andere cookies waarvoor we geen expliciete consent moeten vragen volgens de huidige EU-wetgeving. Meer info hierover vindt u hier: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm .

 

Google Analytics Tracking

 

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, concreet betekent dit uw IP adres, besturingssysteem en browser type. Deze informatie wordt verzameld voor systeem administratie en om rapporten te kunnen opmaken. Het betreft enkel statistische data rond browsing acties en patronen, deze gegevens identificeren u niet als individu.

 

Op deze site maken we gebruiken van cookies verbonden aan Google Analytics. Google Analytics is een web analyse tool die ons helpt begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de site. We gebruiken deze gegevens enkel om na te gaan hoe we de site verder kunnen verbeteren. In de toekomst kunnen we deze gegevens eveneens gebruiken om bepaalde advertenties op onze site te plaatsen die aangepast zijn aan uw interesses. (Naam cookie : doubleclick.net).

 

Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip waarop een bezoek naar de site plaatsvond, of de gebruiker daarvoor al eens op de site geweest is en/of via welke site de gebruiker op onze site beland is. Daarnaast kunnen we via doelgroep analyse zien welke groep mensen met een bepaalde interesse onze site bezoekt en wat voor andere interesses deze doelgroep heeft zodat we in de toekomst onze content beter op de doelgroep kunnen afstellen.

 

Google Analytics verzamelt informatie anoniem. Het rapporteert website trends zonder de individuele bezoekers te identificeren. Indien u niet wil dat Google Analytics uw online gedrag analyseert kan u hier een plugin downloaden om dit te voorkomen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .  

 

Het installeren van de plugin heeft geen effect op uw ervaring met de site.
 

Voor meer gedetailleerde informatie rond Google Analytics cookies kan u hier terecht:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

 Derde partij cookies

 

Facebook, Instagram en Google Analytics kunnen voor het analyseren en verzamelen van uw data soms een derde partij inschakelen. Business partners van deze bedrijven kunnen eveneens  derde partij cookies plaatsen op uw toestel. Deze cookies kunnen ze gebruiken om producten en diensten te adverteren naar u toe persoonlijk, op andere plaatsen op het internet.

Om meer te weten te komen over hoe deze “Third-party”-cookies werken, wat voor informatie over u via deze cookies verzameld wordt, hoe deze gebruikt wordt en hoe u ervoor kan zorgen dat uw privacy niet geschonden wordt, kan u volgende sites bezoeken:

The Network Advertising Initiative => http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
The Digital Advertising Alliance => http://www.aboutads.info/ .
The European Digital Advertising Alliance => http://youronlinechoices.eu/ .Andere websites:

 

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Curious Cats niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

Klachten:

 

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contactgegevens:

 

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Curious Cats
Coupure Links 67, 9000 Gent
+32 486 79 53 66
jill@curiouscats.be
curiouscats.be

 

 

cat